Toepassingen

Er zijn vele toepassingen denkbaar en mogelijk met satellietdata. Een aantal satelliettoepassingen worden aangeboden als operationele dienst. Andere toepassingen behoeven nog verdere ontwikkeling en validatie alvorens ze geoperationaliseerd kunnen worden. Het satellietdataportaal heeft ook nadrukkelijk als doel om de ontwikkeling van nieuwe toepassingen en diensten te stimuleren.

Hieronder vindt u enkele voorbeelden van toepassingen die mogelijk zijn met de satellietdata die via het satellietdataportaal worden ontsloten. Meer voorbeelden van toepassingen vindt u hier.

Toepassingen met optische data

Multispectrale data

Binnen de precisielandbouw worden met name optische data gebruikt om de gewasgroei te monitoren aan de hand van de biomassa, bladerindex (LAI), vochtbalans en nutriëntenstatus. Deze gegevens worden gebruikt bij loofdoding, bemestings- en beregeningsadviezen en helpen de gewasopbrengst te vergroten met efficiëntere bedrijfsvoering.

Daarnaast kan de optische data worden gebruikt bij gewasclassificatie doordat de verschillende gewassen nauwkeurig zijn te onderscheiden aan de hand van de spectrale banden. Op dezelfde wijze is het landgebruik ook goed in kaart te brengen. De verschillende landschapselementen en vormen van landgebruik hebben elk hun eigen reflectiepatroon van het zonlicht.

Verder kunnen optische data worden gebruikt ten behoeve van waterbeheer. Zo kunnen overstromingen in kaart worden gebracht. Met behulp van een combinatie van modellering en satellietgegevens kan er ruimtelijk inzicht verkregen worden in hydrologische knelpunten (‘te natte’ en ‘te droge’ plekken) in een bepaald gebied. Dit kan bijvoorbeeld waterschappen en terreinbeheerders van natuurgebieden helpen bij het verbeteren van het peilbeheer.

Panchromatisch

Panchromatische satellietdata worden met name gebruikt voor toepassingen waarbij een hogere ruimtelijke resolutie van belang is en waar de spectrale resoultie minder essentieel is, zoals cartografie, stadsplanning en mutatiedetectie.

Toepassingen met radardata

Radardata kan met behulp van de interferometrische techniek (InSAR) worden gebruikt om bodemdaling en –stijging en verzakkingen van kritieke infrastructuur (zoals dijken, spoorwegen) nauwkeurig te monitoren.

Voor landbouw wordt radardata gebruikt om de bodemvocht in kaart te brengen. Daarnaast worden er technieken ontwikkeld en verbeterd om met radardata de groei van landbouwgewassen nauwkeurig te bepalen.

Ook wordt radardata toegepast bij waterbeheer, o.a. voor het in kaart brengen van overstroomde gebieden. Ook van belang voor waterbeheer is de bodemverzakking in bijvoorbeeld de polders als gevolg van compactie en oxidatie. Deze kunnen met InSAR in kaart worden gebracht.