Disclaimer

Beleid inzake de beschikbaarstelling van data en informatie

Bij het overheidsbeleid is gelijkheid en non-discriminatie uitgangspunt. Toegang tot het satellietdataportaal staat daarom open voor alle Nederlandse rechtspersonen, Nederlandse instellingen en Nederlandse ingezetenen, na het volgen van de intakeprocedure bij het Netherlands Space Office (NSO). Het internet biedt een mechanisme om een brede verspreiding van data en informatie te bereiken met behoud van haar onpartijdigheid.

Inhoud van de informatie

De overheid zal gedurende de periode 1 maart 2012 tot 1 maart 2023 (elf jaren) onder bepaalde voorwaarden van acceptatie satellietgegevens en aanvullende informatie ter beschikking stellen aan Nederlandse rechtspersonen, onder het voorbehoud altijd de toegankelijkheid, samenstelling, beschikbaarheid van de satellietdata en/of de inhoud van de ter beschikking gestelde informatie te kunnen wijzigen. Gestreefd wordt alle relevante informatie te verzamelen op de website http://www.spaceoffice.nl/nl/Satellietdataportaal

Toegang tot satellietdata, informatie en software

De overheid is geen eigenaar van de satellietdata, informatie of software in het satellietdataportaal, maar faciliteert, onder acceptatie van gebruikerslicentievoorwaarden, slechts de toegang hiertoe. Zonder de acceptatie van de gebruikerslicentievoorwaarden mogen data en/of software op geen enkele manier worden gebruikt. In alle gevallen zullen de elders gespecificeerde auteursrechten op de data en/of producten gerespecteerd moeten worden.

Copyrights

Al het materiaal gepubliceerd op het satellietdataportaal is beschermd door intellectuele eigendomsrechten of gebruiksrechten en is eigendom van- of gecontroleerd door externe partijen die als de leverancier van de inhoud, software of ander materiaal, de restricties voor gebruik hebben gedefinieerd. Gebruikers mogen gegevens en materialen niet downloaden, bewerken en/of herverspreiden als dit mogelijk conflicteert met (auteurs)rechten van de eigenaar of gebruikerslicenties.

Aansprakelijkheid

Noch de overheid, met haar instellingen, noch een van hun werknemers, aannemers of onderaannemers, geven een garantie, expliciet of impliciet, en nemen geen juridische aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de juistheid, volledigheid, tijdig beschikbaar komen of bruikbaarheid van alle informatie, data, producten of processen die is openbaar gemaakt. Alle data worden beschikbaar gesteld “as is”. Eventuele klachten hierover zullen naar beste vermogen behandeld worden. Ook garanderen bovengenoemde partijen niet dat het gebruik ervan geen inbreuk zal maken op rechten van particulieren.

De overheid en/of door haar ingeschakelde partijen kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die het directe- of indirecte gevolg is van het gebruik of niet beschikbaar komen van gegevens, software en/of data van het satellietdataportaal. Ook voor eventuele vervolgschaden kan geen der genoemde partijen aansprakelijk gesteld worden.

Links naar externe websites

Links en verwijzingen naar websites worden alleen ter informatie verstrekt. Geen enkele garantie kan worden gegeven over de inhoud, geschiktheid, relevantie, nauwkeurigheid, actualiteit en juistheid van informatie, data, software en producten vermeld op websites, andere verwijzigen en hyperlinks.

Contact

Als u vragen hebt over de informatie of data in het satellietdataportaal kunt u de NSO-website raadplegen (zie ook de veelgestelde vragen). Voor overige beleidsvragen kunt u contact opnemen met:
Netherlands Space Office
Prinses Beatrixlaan 2, 2595 AL, Den Haag
Tel. nr.: 088 042 45 00
E-mail: portaal[at]spaceoffice.nl