Thema Energie

Verbetering van voorspellingen windenergie

Een belangrijke factor bij het modelleren van het windaanbod voor (onshore) windparken wordt gevormd door de oppervlakteruwheid. De windsnelheid wordt geremd door gebouwen en vegetatie. Oppervlakteruwheid t.g.v. vegetatie is bovendien afhankelijk van het type gewas en de groeifase. Satellietdata zijn uitermate geschikt om deze gebouwen en vegetatie, en de veranderingen hierin, goed in kaart te brengen. Deze verbetering en actualisatie van oppervlakteruwheidgegevens is in dit SBIR traject uitgevoerd en geïntegreerd in windmodellen. Het verbeteren van windvoorspellingen geeft windparken en netbeheerders de mogelijkheid beter in te kunnen spelen op fluctuaties in het energie-aanbod, hetgeen een veiliger energienet oplevert waarbij minder fossiele energievormen achter de hand gehouden hoeven te worden.

Het eindresultaat is positief. HERMESS is in nauw contact met het KNMI en ECN om het product verder te verbeteren, en is in nauw contact met de Windunie en windpark Ventolines (Urk) om de dienst ook af te nemen.

 

 

 

Monitoren van werkzaamheden rondom gasleidingen

De gasindustrie is sterk afhankelijk van een snel en veilig pijpleidingnetwerk. Er doen zich echter regelmatig incidenten voor rondom pijpleidingen met grote gevolgen voor zowel veiligheid en milieu als op financieel gebied. Bijna de helft van deze incidenten rondom pijpleidingen zijn een gevolg van werkzaamheden van derden. Op dit moment gebruiken pijpleidingbedrijven helikopters om deze ‘third party interventies’ (TPIs) te detecteren. Dit is echter erg kostbaar, geeft geluidsoverlast, en is niet waterdicht. Deze werkzaamheden kunnen goed worden gemonitord met behulp van satellietdata. Naast het feit dat deze methode de helikopter kan vervangen, wordt dankzij deze applicatie het huidige informatiegat tussen werkveld en kantoor overbrugd.

Binnen dit SBIR-traject zijn de automatische detectiesystemen gebaseerd op radar (Ortbital Eye/S&T) en optische satellietbeelden (NEO) bij elkaar gebracht om zo de betrouwbaarheid van de dienst te verhogen. Naast de toepassing voor de Gasunie, heeft de dienst ook meerwaarde voor de werkprocessen van andere aangesloten eindgebruikers zoals netbeheerder Stedin en de gemeente Dronten. Binnen Stedin zorgt het monitoren van infrastructuur (gasleidingen/HAS kasten) voor een verhoogde veiligheid, robuustheid van het netwerk en de mogelijkheid om daders te traceren die mogelijke schade hebben veroorzaakt. Binnen de gemeente Dronten kunnen veranderingen die van invloed zijn op de BGT, zoals agrarische activiteiten en verharding/bebouwing, via satellietdata frequenter worden geactualiseerd.

De SBIR heeft een duidelijke verbetering aangebracht in de detectie met zowel radar als optische sensoren, en heeft aangetoond dat de diensten elkaar aan kunnen vullen. Er lopen op dit moment pilots met alle genoemde eindgebruikers om de geïntegreerde dienst operationeel in de organisaties te implementeren.