Kennisnetwerken

De Kennisnetwerkenregeling (PIPP - Partnerships for Space Instruments & Applications Preparatory Programme) is gericht op het bevorderen van de internationale positie van Nederland op het gebied van de ontwikkeling en het gebruik van ruimte-instrumenten, door middel van het ondersteunen van kennisnetwerken.

NWO Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) werkt samen met Netherlands Space Office (NSO) in de PIPP-regeling.

Waarvoor

Het doel van dit programma is om, op technologische thema's die relevant zijn voor de ontwikkeling ('upstream') en het gebruik ('downstream') van ruimte-instrumenten, samenwerking tussen Nederlandse kennis- en andere partijen te versterken, teneinde de in Nederland aanwezige technologische expertise op het gebied van ruimte-instrumenten beter te benutten en bij te dragen aan het behouden en verder uitbouwen van de internationale positie van Nederland op dit gebied.
In het kader van het PIPP-programma worden Kennisnetwerken gefinancierd. Kennisnetwerken richten zich met name op toekomstige ruimte-instrumenten (lange termijn). Daarbij wordt specifiek aandacht besteed aan mogelijkheden om geheel nieuwe, breakthrough-technologieën van binnen en buiten de ruimtevaart, in te zetten. Kennisnetwerken zijn op deze manier in staat om fundamentele technologieontwikkeling op gang te brengen.

Voor wie

Een van de deelnemers van het kennisnetwerk treedt op als hoofdaanvrager. Het doen van subsidieaanvragen staat open voor hoofdaanvragers (wetenschappers of onderzoekers) die in dienst zijn (niet-nul aanstelling) bij een universiteit of een door NWO erkend instituut en die een dienstverband (aanstellingsduur) hebben voor ten minste de looptijd van het aanvraagproces en de looptijd van de subsidie die wordt aangevraagd.

Andere organisaties of bedrijven kunnen wel onderdeel uitmaken van het kennisnetwerk, maar niet als hoofdaanvrager. Het kennisnetwerk dient aan te tonen dat ze op het eigen thema alle relevante kennis en expertise in Nederland bundelt (en dus geen relevante partijen uitsluit) en dient aannemelijk te maken dat ze voor het uitvoeren van de beoogde activiteiten over die kennis en expertise en de bijbehorende infrastructuur kan beschikken.

Wat aanvragen

De activiteiten die uit deze regeling gefinancierd kunnen worden zijn zowel onderzoeksactiviteiten als netwerkondersteunende activiteiten.

Financiering kan worden aangevraagd ter dekking van alle redelijke, niet-infrastructurele kosten die voor de kennisnetwerk-activiteiten moeten worden gemaakt, zoals aanstelling van personeel (aio: 4 jaar, postdoc: maximaal 3 jaar), directe materiële kosten en reiskosten. De totale projectduur is maximaal 5 jaar.

Géén financiering kan worden aangevraagd voor vaste medewerkers, student-assistenten, analisten/technici, ‘overhead’, algemene laboratoriumuitrusting, onderhouds- en verzekeringskosten.

Het totaal aangevraagde bedrag bedraagt maximaal k€ 660 per aanvraag.

Wanneer

De deadline voor het indienen van vooraanmeldingen (initiatieven) was 3 september 2019, 14.00 uur CE(S)T.

De deadline voor het indienen van volledige aanvragen is 12 december 2019, om 14:00 uur CE(S)T. Indiening per e-mail gericht aan knw@spaceoffice.nl.

Overzicht ingediende initiatieven

Een overzicht van de ingediende intitiatieven voor de ronde 2019 staat hier.

Beoordeling

Criteria beleidstoets:
1. Ontwikkeling van technologie voor en/of gebruik van toekomstige ruimte-instrumenten;
2. Aansluiting bij het nationale ruimtevaartbeleid;
3. Samenwerking en versterking Nederlandse positie;
4. Nederlandse - fundamentele - kennispartijen;
5. Organisatie van de vraagsturing;
6. Samenwerking buiten het netwerk.

Voor de wetenschappelijke beoordeling worden de volgende criteria gehanteerd:
1. Originaliteit/Innovatief karakter;
2. Wetenschappelijke kwaliteit van het voorstel;
3. Wetenschappelijke kwaliteit van het kennisnetwerk.

Procedure

De procedure heeft de volgende stappen:
- Toets aangekondigde initiatieven + advies tot wel/niet uitwerken;
- Vaststellen van de ontvankelijkheid van de volledige aanvragen door NSO;
- Beleidstoets door NSO;
- Wetenschappelijke peer review door experts en wederhoor;
- Vaststellen eindoordeel door experts en NSO;
- Besluit door het ENW-bestuur op basis van het eindoordeel en de beschikbare middelen.

Documenten