Energie

Satellietdata kunnen op verschillende manieren waardevolle informatie bieden binnen de energiesector. Variërend van exploratie en constructie, grondstofwinning, productievoorspellingen en de uiteindelijke distributie/transport tot het monitoren van effecten van energieproductie op ecosystemen. Kansen voor satellietgegevens binnen verschillende energievormen, en in elke schakel van de energieketen, worden onderzocht door het NSO.

Voorbeelden van huidige toepassingen van satellietdata in de energiesector:

Risico’s met gasleidingen bepalen rondom huizen door zakkende grond

Door verzakkingen van de straat t.o.v. huizen is er een gevaar dat gasleidingen breken. Waar eerst standaardcontroles werden uitgevoerd, worden deze nu gebaseerd op deformatiemetingen uit satellietdata. Met deze nieuwe aanpak worden aansluitingen gerichter vervangen en kunnen kleinere en daardoor goedkopere projecten worden uitgevoerd zonder onnodig overlast voor de omgeving. Bovendien verhoogt het de veiligheid.

 

Verbetering van voorspellingen windenergie

Een belangrijke factor bij het modelleren van het windaanbod voor (onshore) windparken wordt gevormd door de oppervlakteruwheid. De windsnelheid wordt geremd door gebouwen en vegetatie. Oppervlakteruwheid t.g.v. vegetatie is bovendien afhankelijk van het type gewas en groeifase. Satellietdata zijn uitermate geschikt om deze gebouwen en vegetatie, en de veranderingen hierin, goed in kaart te brengen. Verbeteringen van windvoorspellingen geeft windparken en netbeheerders de mogelijkheid beter in te kunnen spelen op fluctuaties in het energie-aanbod, hetgeen een veiliger energienet oplevert waarbij minder fossiele energievormen achter de hand gehouden hoeven worden.

 

Monitoren van werkzaamheden rondom gasleidingen

De gasindustrie is sterk afhankelijk van een snel en veilig pijpleidingnetwerk. Er doen zich echter regelmatig incidenten voor rondom pijpleidingen met grote gevolgen voor veiligheid en milieu alsook op financieel gebied. Bijna de helft van deze incidenten rondom pijpleidingen zijn een gevolg van werkzaamheden van derden. Deze werkzaamheden kunnen goed worden gemonitord met behulp van satellietdata. Naast dat deze methode de helikopter kan vervangen, wordt dankzij deze applicatie het huidige informatiegat tussen het werkveld en kantoor overbrugt.

Benieuwd of satelliettoepassingen ook een toegevoegde waarde kunnen hebben in uw werkomgeving? Neem contact op met:

Contactpersoon:

Coco Antonissen
e-mail: c.antonissen@spaceoffice.nl
telefoon: 06 21 33 99 74