>

Drie slimme satelliettoepassingen geselecteerd die biodiversiteit in landbouw bevorderen

Het NSO financiert drie haalbaarheidsstudies van consortia die satelliettoepassingen ontwikkelen om de biodiversiteit in de landbouw te bevorderen. De consortia namen deel aan de SBIR-innovatiecompetitie SBIR Satellietdata ten behoeve van Biodiversiteit in Nederland, thema: landbouw.

Biodiversiteit is een hot topic, onder meer in de landbouw. Daarom was landbouw het tweede subthema in een reeks SBIR-competities van het NSO. De Small Business Innovation Research (SBIR) regeling is een innovatie-competitie die ondernemers uitdaagt om nieuwe producten of diensten te ontwikkelen op basis van satellietgegevens.


Landbouwgrond in Noord-Holland. Bron: Satellietdataportaal, Pléiades Neo @ Airbus DS (2023), 8 september 2023

Twaalf consortia namen deel aan de SBIR Satellietdata ten behoeve van Biodiversiteit in Nederland, thema: landbouw. De jury keek naar de beoogde impact, technische haalbaarheid en het economisch perspectief van de verschillende inzendingen. Ze koos drie consortia die de komende maanden, in opdracht van het NSO, hun idee verder kunnen uitwerken:

Beheer van bufferstroken

Bufferstroken zijn stroken grond op landbouwpercelen om de waterkwaliteit en biodiversiteit in agrarische gebieden te beschermen. Deze landschapselementen liggen langs de waterlopen rondom een perceel. Spectro-AI en Wageningen University & Research willen met BUFFERSAT de vitaliteitsverandering van zulke bufferstroken door activiteiten zoals bemesten, beweiden en bespuiten monitoren. Kan dit met satellietdata? En kun je met de gegevens die dit oplevert de NVWA helpen bij inspecties? Onder meer deze vragen worden beantwoord in het haalbaarheidsonderzoek.

Biodiversiteit in bufferstroken

NEO ontwikkelt samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) en BoerenNatuur een geavanceerde satelliettoepassing BUFRBIOD die gebruikmaakt van zowel drone- als satellietbeelden. Een slim algoritme onderzoekt in de beelden welke verschillende plantensoorten te vinden zijn in bufferzones. Hoe hoger de soortenrijkdom, hoe groter de biodiversiteit. De toepassing ondersteunt inspecties door de NVWA en helpt tegelijkertijd het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en koepelorganisatie BoerenNatuur om de ontwikkeling van biodiversiteit te volgen.

Bodemdichtheid meten

Kun je de bodemdichtheid in minerale bodems meten met behulp van satellietdata? Die vraag staat centraal in het haalbaarheidsonderzoek van Agrimaco B.V. samen met MACH Technology, Spatialise en NMI. Met satellietdata is het al mogelijk gebleken om organische stof in de bodem te meten. De bodem organische stof zegt iets over de biodiversiteit, maar niet alles. Met de extra variabele bodemdichtheid – een belangrijke voorwaarde voor hogere (bodem) biodiversiteit - wordt het mogelijk om de gezondheid van de bodem nog nauwkeuriger te volgen.

De drie consortia onderzoeken tot eind augustus of hun toepassing haalbaar is. Daarna komt de jury opnieuw in actie. Zij kan twee van de drie voorstellen belonen met een opdracht voor de volgende fase van de SBIR-competitie: een prototype ontwikkelen en demonstreren.

Diverse SBIRs voor biodiversiteit

Biodiversiteit is een breed onderwerp, waar verschillende overheden aan werken. Daarom zijn er SBIRs met verschillende subthema’s. De subthema’s natuur en landbouw werden in 2023 uitgeschreven. Later dit jaar volgt nog een SBIR biodiversiteit met als subthema water.

De financiële middelen hiervoor komen uit het nationaal flankerend ruimtevaartbeleid van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.