>

NSO op de InnovatieExpo: “Ruimtevaart is aanjager van innovatie”

Samen innoveren en bouwen aan een toekomstbestendig Nederland. Dat is het motto van de InnovatieExpo op donderdag 2 november in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam. De expo verbindt kennis, beleid, markt en maatschappij en helpt zo innovaties versnellen. Het NSO staat op de expo met een stand. Kathelijne Beenen, adviseur satelliettoepassingen, vertelt het aanwezige publiek over ruimtevaart als aanjager van innovatie.


Kathelijne Beenen, adviseur satelliettoepassingen bij het NSO

Wie komen er af op de tweejaarlijkse InnovatieExpo in Rotterdam?

‘Ik verwacht een heel breed publiek. Het congres wordt georganiseerd door de overheid om innovatie rond maatschappelijke opgaves in Nederland te stimuleren. Daar heb je, naast de overheid zelf, ook bedrijven, kennisinstellingen en andere organisaties voor nodig.’

 

Maatschappelijke opgaves zijn heel breed. Kun je een voorbeeld noemen?

‘Bij dit congres gaat het vooral om onze fysieke leefomgeving. Die verandert snel. Hoe zorgen we dat dit op een verantwoorde manier gebeurt? Dat we voldoende rekening houden met klimaatverandering en veiligheid? Dat we investeren in de juiste dingen en op de juiste locaties? Kortom: hoe maken we het Nederland waarin wij leven en werken toekomstbestendig?’

 

En, hoe doen we dat?

‘Door samen op te trekken. De overheid kan bijdragen met beleid, financiële middelen en als launching customer die innovatie stimuleert. Maar we hebben ook kennisinstellingen nodig om onderzoek te doen en bedrijven die innovaties kunnen opschalen en vermarkten. Deze partijen samenbrengen en uitdagen om te innoveren, daarvoor is de InnovatieExpo bedoeld.’


Welke boodschap staat centraal in jouw bijdrage op het evenement?

‘Ga je op zoek naar antwoorden voor grote maatschappelijke opgaven? Dan zul je vaak zien dat satellietgegevens hierin een belangrijke rol kunnen spelen. Een goed voorbeeld is de bouwsector, zo bleek uit de SBIR Monitoring Bouwfasen die we samen met de Nederlandse Arbeidsinspectie organiseerden.’


Bouwfasen kan je monitoren met satellietgegevens. Hierboven zijn twee satellietbeelden van hetzelfde gebied weergegeven. Linker beeld is van 2 april 2023. Rechterbeeld
is van 17 oktober 2023. Bron: Satellietdataportaal, Pleiades-NEO

Hoe gebruik je satellietgegevens in de bouwsector?

‘Je kunt bijvoorbeeld met satellietgegevens onderzoeken of een nieuw te bouwen brug stabiel genoeg zal zijn. Je kunt de bouw van een windmolenpark op de Noordzee effectief en efficiënt monitoren. Als gemeente kun je verzakking van de grond monitoren en daarop adequaat reageren met beleid. Je kunt hitte-eilanden in steden voorkomen, groenbeheer optimaliseren, aanpassingen van infrastructuur en de gevolgen hiervan voor het klimaat modelleren. En ga zo maar door.’

 

Is de toepassing van ruimtevaart net zo breed in andere sectoren?

‘Ik durf de stelling aan dat in bijna elke sector satelliettoepassingen van grote toegevoegde waarde kunnen zijn. Dat geldt voor gegevens van aardobservatiesatellieten, maar ook voor navigatie- en communicatiesatellieten. In de maritieme sector is nog een wereld te winnen in de communicatie met schepen op de Noordzee, search and rescue operaties en het verkrijgen van extra zekerheid bij plaats- en tijdsbepaling met Galileo PRS, bijvoorbeeld voor het volgen van gevoelige transporten’

 

De maatschappij kan innoveren met satellietdata die er nu al zijn. Hoe innovatief is de ruimtevaart zélf?

‘Op het gebied van satelliettechnologie wordt volop geïnnoveerd. ESA werkt in opdracht van de Europese Commissie aan nieuwe missies binnen het Copernicus aardobservatieprogramma. Satellieten voor onder meer temperatuurmonitoring, CO2, biodiversiteit en klimaatonderzoek. Daarnaast zijn er nog ESA’s Earth Explorer missies, onder meer voor onderzoek naar biomassa. En commerciële partijen bieden data aan met een steeds hogere resolutie. Deze trend zal de komende jaren doorzetten, waardoor de toegevoegde waarde van satellieten voor onze maatschappij alleen maar groter wordt. Ook hierover ga ik in gesprek met mensen tijdens het evenement. Wij weten welke technologie de komende tien, vijftien jaar beschikbaar komt. Samen kunnen we ons hierop voorbereiden om zo het maximale uit deze nieuwe missies te halen.’

Verder lezen
InnovatieExpo 2023
SBIR Projectenoverzicht
Nieuwe Copernicus satellietmissies
Nieuwe ESA Earth Explorers satellietmissie