>

Financiering voor drie nieuwe kennisnetwerken

Het NSO heeft drie nieuwe onderzoeksvoorstellen voor de vorming van kennisnetwerken gehonoreerd. De betrokken consortia krijgen elk een financiële injectie van k€ 750 in het kader van het Partnerships for Space Instruments & Applications Preparatory Programme (PIPP; ook genoemd Kennisnetwerkenregeling) dat het NSO uitvoert in opdracht van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Het doel van dit programma is om, op technologische thema’s die relevant — kunnen — zijn voor de ontwikkeling en het gebruik van ruimte-instrumenten, samenwerking tussen Nederlandse kennis- en andere partijen te versterken en te bevorderen, teneinde de in Nederland aanwezige technologische expertise op het gebied van ruimte-instrumenten beter te benutten en bij te dragen aan het behouden en verder uitbouwen van de internationale positie van Nederland op dit gebied.

De afgelopen subsidieronde stond  het programma open voor kennisnetwerken op het gebied van het ontwikkelen van ruimte-instrumenten op de volgende thema’s:

— Breakthrough-technologieën voor ruimte-instrumenten in het (optische) spectrale domein van Far-IR tot X-ray;

— Breakthrough-technologieën voor ruimte-instrumenten in het microgolfdomein;

— Breakthrough-technologieën voor gedistribueerde satellietsystemen.

 

Breakthrough technologies for Interferometry in Space

PI: dr. ir. C.J.M. Verhoeven, TU Delft

In dit kennisnetwerk worden kennis en ervaring van een groot aantal kennispartijen en andere organisaties met een uitstekende (inter)nationale reputatie bij elkaar gebracht t.b.v. de ontwikkeling van breakthrough-technologieën en innovaties voor het toepassen van interferometrie met satellieten in de ruimte. Deze ontwikkelingen zijn van groot belang voor de toekomstige ruimtevaart waarin veel meer gebruik gemaakt zal gaan worden van constellaties/zwermen van grote hoeveelheden (zeer) kleine satellieten en sensoren. Deze sensorconstellaties zullen grote hoeveelheden informatie gaan opleveren die benut zullen worden bij de oplossing van grote wetenschappelijke, maatschappelijke en toepassingsvraagstukken.

 

Dutch network on small spaceborne radar instruments and applications (NL-RIA)

PI: dr. F. Lopez Dekker, TU Delft

In dit kennisnetwerk wordt een groot aantal ruimtevaartpartijen (zowel kennisinstellingen als bedrijven) bij elkaar gebracht t.b.v. de ontwikkeling van breakthrough-technologieën en innovaties voor de ontwikkeling en het gebruik van toekomstige ruimte-instrumenten in het microgolf-domein (radar). In de context van het zgn. NewSpace tijdperk richt het kennisnetwerk zich op kleine, lichtgewicht, low-power en goedkope satellieten hetgeen voor radar-instrumenten een van de meest uitdagende wetenschappelijke en technologische vraagstukken is. NewSpace radar-instrumenten bieden zeer grote kansen in de toekomstige aardobservatie voor wetenschap en maatschappij. Essentieel daarbij is dat de vraagsturing vanuit de gebruikersbehoefte vanaf het begin zeer goed is uitgewerkt.

 

Breakthrough technologies for direct imaging and characterization of exoplanets from space

PI: dr. ir. M. Rodenhuis, NOVA

Het kennisnetwerk richt zich op breakthrough-technologieën in het optische meetdomein t.b.v. de ontwikkeling van toekomstige ruimte-instrumenten. Het brengt de expertises en sterktes van een groot aantal kennispartijen en andere organisaties bij elkaar. De focus ligt op ruimte-instrumenten voor het rechtstreeks detecteren van exo-planeten, wat een van de meest uitdagende vraagstukken is in de astronomie voor de komende decennia. De ontwikkelingen in dit kennisnetwerk bieden tevens grote kansen voor nieuwe innovatieve aardobservatie-instrumenten, wat van belang is voor zowel de wetenschap als de samenleving.