KNW call 2022

 

De oproep voor het indienen van aanvragen voor de KNW-regeling staat nu open. De deadline voor het indienen van een initiatief (niet verplicht, wel gewenst) is 7 februari 2023 14:00 uur CET, de deadline voor de volledige aanvraag is 9 mei 2023 14:00 uur CEST. Let op: stuur voor het indienen van een initiatief en volledige aanvraag de formulier op naar knw@spaceoffice.nl

Op 30 januari 16.00-17.00 organiseert het NSO een online informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst lichten we de doelen van het programma toe, geven we voorbeelden van eerdere calls en is er veel ruimte voor vragen. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan door een mail te sturen naar knw@spaceoffice.nl.

De tekst van de Call for proposals kan hier gedownload worden.

Op een aantal punten verschilt de huidige KNW-ronde iets van de voorgaande KNW-rondes. Lees en volg daarom goed de tekst van de Call for proposals.

 

Thema’s voor deze ronde

De Kennisnetwerkenregeling staat in deze subsidieronde open voor twee kennisnetwerken: één voor elk van de volgende thema’s, op het gebied van het ontwikkelen van:

 1. 'breakthrough' technologieën voor ruimte-instrumenten en/of innovatieve concepten, methodes, modellen en (fundamentele) kennis ten behoeve van het gebruik van – data afkomstig van – zulke ruimte-instrumenten, op het gebied van planetair onderzoek;
 2. innovatieve (‘breakthrough’) concepten, methodes, modellen en (fundamentele) kennis ten behoeve van het gebruik van – data afkomstig van – ruimte-instrumenten voor toepassingen op het gebied van water (kwantiteit en/of kwaliteit) in de stedelijke, landelijke en marine omgeving.

 

Toelichting op de thema’s

1. Planetair onderzoek is een van de prioriteiten van het Nederlandse ruimteonderzoek. De planeetonderzoek-gemeenschap in Nederland is weliswaar jonger en relatief kleiner dan die op het gebied van aardobservatie of astronomie, maar is volop in ontwikkeling en er worden veelbelovende resultaten behaald. Voor de komende jaren staan diverse nieuwe planeetmissies op de agenda waar Nederland aan deelneemt of kan gaan deelnemen op basis van bestaande technologische en wetenschappelijke capaciteiten, denk aan JUICE, Envision, en Mars Sample Return. Versterking van de samenwerking op dit gebied biedt kansen voor de Nederlandse ruimtevaart.

2. Water is een thema waarop Nederland wetenschappelijk, maatschappelijk en economisch een sterke (internationale) positie heeft. Uit diverse studies en onderzoeken blijkt de relevantie van het gebruik van ruimte-instrumenten op dit thema: er is toenemende behoefte aan – toepassingen met – satellietdata en aan nieuwe toekomstige ruimte-instrumenten. Zowel op het gebied van waterkwantiteit als waterkwaliteit liggen er grote (fundamentele, conceptuele en methodologische) uitdagingen voor het gebruik van satellietdata.

 

Budget

Het ministerie van OCW financiert de Kennisnetwerkenregeling. Het subsidieplafond voor deze Call for proposals bedraagt in totaal € 1.300.000. Binnen deze Call for proposals worden maximaal twee aanvragen toegewezen (maximaal één per thema). Het totaal aangevraagde bedrag bedraagt maximaal €650.000 per aanvraag.

 

Praktische informatie over deze call (meer in de Call for proposals)

Voor wie

Aanvragen worden ingediend door kennisnetwerken. Per thema kan slechts één aanvraag worden ingediend. Neem zo nodig contact op met NSO om te weten te komen welke kennisnetwerken in opbouw zijn en bij welk netwerk je zou kunnen aansluiten. Een van de deelnemers van het kennisnetwerk treedt op als hoofdaanvrager. De hoofdaanvrager is tevens de beoogde projectleider voor het uit te voeren onderzoek. Onderzoekers van andere organisaties die wel deel uitmaken van het kennisnetwerk maar die geen kennisorganisatie zijn (zoals bedrijven, zie paragraaf 3.1 van de tekst van de Call for proposals) kunnen geen hoofdaanvrager zijn. Het kennisnetwerk dient aan te tonen dat ze op het eigen thema de relevante kennis en expertise in Nederland bundelt en dat alle relevante partijen die aan het kennisnetwerk deel willen gaan nemen, dat ook kunnen doen. Verder dient het kennisnetwerk aannemelijk te maken dat ze voor het uitvoeren van de beoogde activiteiten over die de benodigde kennis en expertise en de bijbehorende infrastructuur kan beschikken.

 

Wat aanvragen

Binnen de KNW-regeling kunnen de volgende activiteiten gefinancierd worden:

 1. Onderzoeksactiviteiten: De Kennisnetwerkenregeling biedt de mogelijkheid tot financiering van (deel)studies gerelateerd aan de ontwikkeling en/of het gebruik van toekomstige ruimte-instrumenten. Vanwege budgettaire beperkingen is deze regeling niet geschikt voor financiële ondersteuning van de feitelijke ontwikkeling van goedgekeurde instrumenten en missies. Concrete voorbeelden van uit de Kennisnetwerkenregeling te financieren studies zijn:
 • promovendus of postdoc-studies op het gebied van wetenschappelijke en/of maatschappelijke/operationele gebruikerseisen;
 • ontwikkeling en definitie van instrument en missieconcepten;
 • tradeoff-studies van technologieën;
 • haalbaarheidsstudies;
 • vroege technologie/lage TRL hardwareprojecten;
 • breadboardprojecten;
 • simulatiestudies;
 • end to end modellering.

Het betreffende onderzoek wordt aangestuurd vanuit het kennisnetwerk gezamenlijk.

 1. Netwerkondersteunende activiteiten: De Kennisnetwerkenregeling is ook nadrukkelijk bedoeld voor het bevorderen van de samenwerking tussen de kennisnetwerkpartners en tussen het kennisnetwerk en partijen daarbuiten ten behoeve van de versterking van de Nederlandse positie op het gebied van de ontwikkeling en het gebruik van ruimte-instrumenten. Daarom kunnen, naast de bovenstaande inhoudelijke onderzoeksactiviteiten, ook netwerkondersteunende activiteiten, die ten goede komen aan dit doel, uit de Kennisnetwerkenregeling gefinancierd worden. Voorbeelden van zulke activiteiten zijn:
 • het organiseren van – nationale of internationale – workshops op het eigen thema;
 • het participeren in proposalvoorbereidingsprocessen;
 • het uitvoeren van inventarisaties van technologieën en/of gebruikerstoepassingen;
 • marktonderzoeken;
 • het organiseren van afstemming met partijen buiten het eigen netwerk (zowel nationaal als internationaal), zoals bv. space agencies, industrie, overheden, enz.).

 

Aanvragen

Vrijwillige aanmelding initiatieven

Voorafgaand aan het indienen van de volledige aanvraag kunnen hoofdaanvragers het initiatief tot het opzetten van een kennisnetwerk bij NSO aanmelden voor publicatie op de NSO-website en voor NSO-advies. Het aankondigen van initiatieven is erop gericht om ervoor te zorgen dat er netwerken komen die alle in Nederland aanwezige relevante kennis en expertise bundelen en er geen relevante partijen uitgesloten worden. Tevens kunnen potentiële partners zich melden en wellicht aansluiten bij het kennisnetwerk. Aanvragers worden aangemoedigd hun initiatief aan te melden. Bundeling van alle relevante kennis en expertise in Nederland is een van de beoordelingscriteria van de beleidstoets.

Voor het aankondigen van initiatieven dient gebruik gemaakt te worden van het initiatievenformulier dat hier gedownload kan worden. Het ingevulde formulier dient per e-mail (gericht aan knw@spaceoffice.nl) te worden ingediend.

Deadline voor het aanmelden van initiatieven is 7 februari 2023, 14:00 uur CET.

Volledige aanvraag

Voor het opstellen van de volledige aanvraag dient gebruikt te worden gemaakt te worden van het aanvraagformulier dat hier gedownload kan worden. Het ingevulde formulier dient per e-mail (gericht aan knw@spaceoffice.nl) te worden ingediend.

De deadline voor het indienen van volledige aanvragen is 9 mei 2023, om 14:00 uur CEST.

Beoordeling

De aanvragen binnen de KNW-regeling worden beoordeeld in de volgende stappen:

 • Beleidstoets door NSO, aan de hand van de beleidscriteria die gespecificeerd zijn in de calltekst in paragraaf 4.3.1;
 • Peer review door onafhankelijke wetenschappelijke referenten, aan de hand van de beoordelingscriteria die gespecificeerd zijn in de calltekst in paragraaf 4.3.2;
 • Weerwoord: de hoofdaanvrager heeft de gelegenheid om een weerwoord op de beleidstoets en referentenrapporten te formuleren in overleg met het kennisnetwerk;
 • Eindoordeel door NSO.

Besluit

Tot slot toetst het domeinbestuur ENW van NWO de gevolgde procedure en het advies van NSO. Vervolgens stelt het de definitieve kwalificaties vast en besluit over toe- en afwijzing van de aanvragen.

 

Documenten

Call for proposals

Initiatievenformulier

Aanvraagformulier (volledige aanvraag)

Garantiebrief begeleiding

Toelichting / Veelgestelde vragen

 

Contactpersonen:
Jolien Diekema: j.diekema@spaceoffice.nl, 0627062992
Radboud Koop: r.koop@spaceoffice.nl, 0627878958