Call december 2022

De oproep voor het indienen van aanvragen in het GO-programma staat open.

De call-tekst kan hier gedownload worden.

Let op: op een aantal punten verschilt de huidige GO-ronde van de voorgaande GO-ronde. De veranderingen zijn samengevat in hoofdstuk 1.1.1 in de Call for proposals.

Aanvragen kunnen alleen worden ingediend via de NWO-website: https://www.nwo.nl/calls/gebruik-van-ruimte-infrastructuur-voor-aardobservatie-en-planeetonderzoek

Beknopte informatie over deze call

(meer informatie in de Call for proposals)

Budget:

Voor deze ronde is een budget van €2.400.000 beschikbaar.

Deadline:

De deadline voor het indienen van aanvragen is 9 mei 2023 om 14:00:00 uur CEST.

Subsidie:

Een GO-subsidie bedraagt maximaal € 320.000. De subsidie moet worden ingezet voor één tijdelijke wetenschappelijke positie (een promovendus of postdoc) met een materieel budget van maximaal € 15.000 per jaar per fte wetenschappelijke positie.

Voor wie:

Hoogleraren, universitair (hoofd)docenten en andere onderzoekers met een vergelijkbare functie mogen een aanvraag indienen als zij in vaste dienst zijn (en derhalve een bezoldigd dienstverband voor onbepaalde tijd hebben) of een tenure-track-overeenkomst hebben bij één van de organisaties die in de Call for proposals wordt genoemd.

Beoordeling:

De beoordeling van aanvragen wordt gedaan op basis van de volgende twee criteria:

1. Wetenschappelijke kwaliteit van het voorstel – ‘Wat?’ (weging 70%);

2. Wetenschappelijke en/of maatschappelijke impact – ‘Waarom?’ (weging 30%).

De aanvragen die in behandeling worden genomen, worden beoordeeld door onafhankelijke experts (referenten). Daarna zijn de aanvragers in de gelegenheid een weerwoord te schrijven op de referentenrapporten. De beoordelingscommissie rangschikt de aanvragen op basis van de beoordelingscriteria, en adviseert het domeinbestuur ENW van NWO over de kwaliteit van de aanvragen.

Besluit over toe- of afwijzing:

Het domeinbestuur ENW van NWO neemt, op basis van het advies van de beoordelingscommissie en de beschikbare middelen, een besluit over toe- of afwijzing.

Enkele belangrijke zaken:

Het beschikbare budget van 2,4 miljoen euro wordt verdeeld over de twee thema’s, waarbij voor ieder thema een deelplafond is vastgesteld. Voor het thema aardobservatieonderzoek is 1,6 miljoen euro beschikbaar. Voor het thema planeetonderzoek is 0,8 miljoen euro beschikbaar.

Voor aardobservatie- en planeetonderzoek worden parallelle beoordelingstrajecten ingericht. We streven ernaar voor elk thema een beoordelingscommissie samen te stellen waarvan de deskundigheid van de leden aansluit bij de aanvragen.

Ook verschilt in de huidige GO-ronde de definitie van ‘substantieel gebruik van ruimte-infrastructuur’ voor beide thema’s.

Let op: voor details over deze en andere wijzigingen ten opzichte van de vorige GO-ronde wordt u verwezen naar de Call for proposals (zie hoofdstuk 1.1.1 voor een overzicht).