TekstgrootteGroter Kleiner
Contact Sitemap Switch to English Abonneren Multimedia
Netherlands Space Office

G4AW-faciliteit

De Geodata for Agriculture and Water (G4AW) Faciliteit is een nieuwe faciliteit van het Ministerie van Buitenlandse Zaken binnen de beleidsprioriteit voedselzekerheid en water. De G4AW-faciliteit richt zich op verbeterde en verhoogde duurzame voedselproductie en efficiënter watergebruik in de landbouw. Het Netherlands Space Office voert de G4AW-faciliteit uit in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Een belangrijk aspect bij het verbeteren en verhogen van duurzame voedselproductie en efficiënter watergebruik is het verstrekken van relevante informatie aan (kleinschalige) voedselproducenten (boeren, veehouders, vissers) en andere actoren in de ontwikkelingslanden. Binnen deze context bieden satellieten objectieve, tijdige en snelle gegevens die, eenmaal bewerkt, kunnen worden gebruikt voor vraaggerichte landbouwadviezen, resulterend in hogere gewasopbrengsten, efficiënter watergebruik, vroegtijdige waarschuwingen voor droogte / overstromingen / ziektes, financiële producten (micro-verzekeringen), etc. Samen met de snelle toename in gebruik van mobiele telefoons in ontwikkelingslanden, kunnen miljoenen voedselproducenten in afgelegen gebieden worden bereikt met relevante agrometeorologische informatiediensten.

De G4AW-faciliteit is gericht op het stimuleren van de vorming van samenwerkingsverbanden (private sector, overheid, NGO's, onderzoeksinstituten) en het ondersteunen van initiatieven van deze samenwerkingsverbanden bij het opzetten van grootschalige, vraaggestuurde en op satellietgegevens gebaseerde informatieketens. Het uiteindelijke doel is het verstrekken van informatiediensten aan (kleinschalige) voedselproducenten in G4AW-partnerlanden die leiden tot:

  • verbetering van duurzame voedselproductie en/of
  • effectiever gebruik van de grondstoffen voor de voedselproductie (water, meststoffen, zaden, pesticiden, enz.) en/of
  • inkomensverbetering.

De algemene doelstelling van de G4AW-faciliteit is het versterken van armoedebestrijding, duurzame economische groei en zelfredzaamheid in de ontvangende G4AW-partnerlanden.

Voor wie?
Deelname staat open voor publieke instellingen, bedrijven, NGO's en kennisinstellingen in een samenwerkingsverband die bestaan uit: minimaal een in Nederland gevestigde organisatie, als subsidieaanvrager, niet zijnde Nederlandse rijksoverheid; minimaal twee organisaties uit het G4AW-partnerland waarvan tenminste één private partij en een publieke instantie, en eventueel aangevuld met publieke en/of private organisaties uit andere landen. Het samenwerkingsverband staat in direct contact met de doelgroep (eindgebruiker van de voorgestelde informatiedienst) of met vertegenwoordiger(s) van deze doelgroep. De gehele informatieketen van satellietdata tot dienstverlening aan de voedselproducent dient te worden overbrugd door werkzaamheden van het samenwerkingsverband.

De subsidieaanvraag betreft activiteiten in minimaal één van de volgende landen G4AW-partnerlanden:Angola, Bangladesh, Benin, Burkina Faso, Burundi,Cambodja, Colombia, Ethiopië, Ghana, Indonesië, Kenia, Laos, Mali,Malawi, Mozambique, Myanmar, Niger, Oeganda, Rwanda, Senegal, Tanzania, Vietnam, Zambia, Zimbabwe, Zuid-Afrika en Zuid-Soedan.

De informatiediensten zullen voedselproducenten voorzien van tijdige, accurate en begrijpelijke satellietgebaseerde informatie, adviezen en / of (financiële) producten, waardoor voedselproducenten de juiste beslissingen kunnen nemen in het onderhouden en verbeteren van hun voedselproductie en levensonderhoud.

Budget
Het beschikbare budget voor de G4AW-call van 2014-2015 is 30,5 miljoen euro.

Indieningtermijn
De indieningtermijn van de G4AW-call van 2014-2015 is:

  • vrijdag 27 februari 2015 voor de Subsidieaanvraag.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op de Engelstalige pagina van de G4AW-faciliteit.