Satellietdataportaal

Veel overheden maken gebruik van satellietinformatie. Bijvoorbeeld bij de controle van de landbouwsubsidies, voor het monitoren van deformaties, voor handhaving bij olielozingen en bij de risicoanalyse van bosbranden. Talloze toepassingen zijn denkbaar in het brede werkterrein van gemeenten, provincies en het rijk.

Een deel van de satellietdata wordt sinds 2015 gratis ter beschikking gesteld via het Europese Copernicus-programma dat bestaat uit een groot aantal satellietmissies. Vooruitlopend hierop heeft het NSO, gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en Rijkswaterstaat, soortgelijke data ingekocht en als open data ter beschikking gesteld voor iedereen in Nederland. Met het Satellietdataportaal kon het bedrijfsleven toepassingen ontwikkelen en een voorsprong nemen op het buitenland. Nu het Copernicus-programma gestart is en enkele satellieten al de eerste data leveren wordt onderzocht welke gebruikers binnen zowel de overheid als de private sector baat hebben bij hogere resolutie data. Dergelijke data worden dan ook nu tijdelijk centraal ingekocht via het Satellietdataportaal. De komende tijd moet duidelijk worden of er binnen Nederland voldoende efficiëntie gehaald kan worden met deze data. Te denken valt aan taken op het gebied van monitoring, handhaving, subsidiecontroles, risicoanalyses, etc.

 

De SBIR-regeling (Small Business Innovation and Research) is een regeling van het NSO om de toepassing van satellietgegevens door overheidsinstellingen te stimuleren. Overheden hebben een concrete vraag, waarop bedrijven een antwoord formuleren in de vorm van een applicatie. De meest kansrijke ideeën krijgen een subsidie om van deze applicatie een werkend prototype te ontwikkelen.

Naast de overheid maken ook private partijen gebruik van satellietdata. Zo kunnen boeren het gebruik van bestrijdingsmiddelen en meststoffen optimaliseren en kan iedereen veranderingen in de omgeving waarnemen. Kennisinstellingen maken veelvuldig gebruik van de data binnen onder meer de thema’s waterkwaliteit, landbouw, deformaties en ecologie.

> www.satellietdataportaal.nl