Gebruikersondersteuning

Programma Gebruikersondersteuning ruimteonderzoek 2017-2019

Begin 2016 is het GO-programma 2012-2016 door een onafhankelijke wetenschappelijke commissie geëvalueerd. De evaluatiecommissie heeft geconcludeerd dat het GO-programma 2012-2016 ruimschoots aan de doelstelling heeft voldaan en dat de resultaten van het programma van goede kwaliteit zijn. Lopende nationale en internationale ontwikkelingen (groei van de sector; de enorme toename van de beschikbare satellietdata; toenemende behoefte aan benutting van de investeringen in en de mogelijkheden van ruimtevaart) tonen het nog steeds toenemende belang van het gebruik van gegevens afkomstig van ruimte-infrastructuur aan en daarom meent de evaluatiecommissie dat de GO-doelfinanciering noodzakelijk blijft. De commissie vond het GO-programma uiterst relevant en van essentieel belang voor de nationale en internationale status van het Nederlandse aardobservatie- en planeetonderzoek.

Naar aanleiding van het positieve advies van de evaluatiecommissie heeft OCW, op voorstel van NWO en NSO, besloten het programma Gebruikersondersteuning ruimteonderzoek te continueren. Het totale budget dat het Ministerie van OCW voor de periode 2017-2019 beschikbaar heeft gesteld, bedraagt 7,2 M€. Per jaarlijkse call is een bedrag van 2,4 M€ beschikbaar.

Waarvoor

De doelstelling van dit programma is het bieden van ondersteuning aan in Nederland werkzame onderzoekers bij het (voorbereiden op het) gebruik van wetenschappelijke infrastructuur in de ruimte ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek van hoge kwaliteit. Het programma omvat de thema's aardobservatie en planeetonderzoek. Binnen het thema aardobservatie staat het programma open voor onderwerpen op de gebieden geosfeer, hydrosfeer, atmosfeer, cryosfeer en biosfeer, en onderzoek waar deze gebieden samenkomen. Voor planeetonderzoek is het thema planetaire evolutie en leefbaarheid (habitability) vastgesteld, waarbij het onderzoek gericht is op ons eigen zonnestelsel.

Wat aanvragen

Er kan subsidie worden aangevraagd ter grootte van één onderzoekpositie (promovendus of postdoc) en maximaal 50 k€ voor additionele middelen. U kunt geen financiering aanvragen voor vaste medewerkers, studentassistenten, analisten/technici, 'overhead', algemene laboratoriumuitrusting en kosten voor onderhoud, verzekeringen, congresbezoek en publicatiekosten.

Voor wie

Financiering kan worden aangevraagd door hoogleraren, universitair (hoofd)docenten of onderzoekers met een gelijkwaardige positie die in dienst zijn bij een Nederlandse universiteit of een door NWO erkend onderzoeksinstituut. Aanvragers dienen gepromoveerd en/of hoogleraar te zijn. Aanvragers dienen een dienstverband te hebben voor tenminste de looptijd van het aanvraagproces en het onderzoek waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. Het is niet mogelijk dat de onderzoeker voor zichzelf een positie aanvraagt. Per onderzoeker kan men jaarlijks één aanvraag indienen.

Ten opzichte van voorgaande GO-programma’s is de aanvraagprocedure vereenvoudigd en wordt niet langer gevraagd om een Letter of Intent.

Wanneer

De deadline voor het indienen van aanvragen voor de ronde 2017 was 18 mei 2017, om 14.00 uur CEST. In 2018 zal een nieuwe ronde worden opengesteld.